За нас

Съюзът на младите и студентите (СМС) е неправителствена организация в обществена полза за защита правата и интересите на студентите, младите хора, младите учени и преподаватели в Р България. Съюзът е регистриран по ЗЮЛНЦ под фирмено дело 643/2011 на СГС и Булстат 176252752