Устав

УСТАВ на СЪЮЗ НА МЛАДИТЕ И СТУДЕНТИТЕ (СМС) 
Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Статут Чл. 1. (1) Съюз на младите и студентите (СМС), наричано по-нататък само Сдружението е неправителствена организация за защита правата и интересите на студентите, младите хора, младите учени и преподаватели. (2) Сдружението осъществява своята дейност в съответствие с Конституцията, законите на Република България и този Устав. (3) Сдружението е доброволна, неправителствена организация, учредена като сдружение с нестопанска цел в съответствие с разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ). (4) В своята дейност Сдружението се ръководи от принципите на прозрачност, отчетност, законност и възможност за участие на всеки в определянето и контрола на публичните дейности, засягащи интересите му. (5) Сдружението може да членува в юридически лица, организации в страната и чужбина, както и да създава клонове и структури за осъществяване на целите си. (6) Сдружението изразява волята си и извършва правни действия чрез своя управителен орган, наречен по-нататък Управителен съвет. (7) Всяко лице желаещо да стане член на сдружението попълва Молба – декларация, за семейното и общественото си положение. (8) В Сдружението не могат да членуват юридически лица. (9) Сдружението не е ограничено със срок на действие или друго прекратително условие. Наименование Чл. 2. (1) Сдружението осъществява дейността си под наименованието: "Съюз на младите и студентите (СМС)”. (2) Пълното и/или съкратеното наименование може да се изписва на английски език или други официални езици. Седалище и адрес на управление Чл. 3. (1) Седалището на Сдружението е в Република България, гр. София, жк Младост 1, бл. 31, вх. 8, ет. 1, ап. 1 (2) Адресът на управление на Сдружението е гр. София, жк Младост 1, бл. 31, вх. 8, ет. 1, ап. 1 Определение на дейността Чл. 4. Сдружението се определя като организация за осъществяване на дейност в обществена полза.
Глава втора
МИСИЯ, ЦЕЛИ, ДЕЙНОСТ И СРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ НА СДРУЖЕНИЕТО
Мисия Чл. 5. Мисията на Сдружението е да защитава правата и интересите на студентите и младите хора в Р България, на младите научни работници и преподаватели, чрез гарантирането на свободата в обществото, чрез развитието на образованието, чрез възможността за професионална реализация на младите хора, чрез изграждането и развитието на гражданското общество, чрез осигуряване прозрачното разходване на публични средства и стопанисването на публична собственост, чрез спазването на справедливостта и утвърждаването на правовата държава в Р България. Цели Чл. 6. Целите на Сдружението са: 1. Развитие на качествено и съвременно образование в Р България; 2. Запазване и развитие на „Студентски град” гр. София и академичните градчета в Р България и утвърждаването им като единни академични кампуси, с цялостни условия за извършване на учебна, научна, извън учебна, битова, спортна, социална дейност; 3. Развитие на силна икономика с висока добавена стойност и високи технологии, чрез честна и свободна конкуренция, и равни възможности за участие за всички членове на обществото; 4. Контрол над разпореждането с държавна и общинска собственост и обществени фондове и стопанисването и изразходването им в интерес на обществото; 5. Изграждане и развитие на гражданското общество, упражняване на граждански контрол над държавните институции; 6. Борба за изкореняване на корупцията и лошите управленски практики в Р България; 7. Опазване на живота и здравето на младите хора в Р България; 8. Създаване на благоприятна, среда в Р България за професионално развитие на младите хора с цел предотвратяване на емиграционните процеси и преодоляване на демографската катастрофа; 9. Създаване на подходящи условия за нормален, достоен живот на младите хора, откъсване от зависимостта от родителите, възможност за изграждане на собствени семейства в млада възраст; 10. Запазване, подобряване и развитие на базите за социално-битови дейности, подпомагащи образователното, моралното, здравното и социалното израстване на учащите; 11. Запазване, подобряване и развитие на базите за почивна и спортна дейност на учащите, а също и изграждане на нови такива чрез проекти и програми с национално или международно финансиране; 12. Поетапно утвърждаване на нов модел за достъп на всички студенти до социално битовата инфраструктура на образованието, включително и на живущите в същите градове, в които се обучават; 13. Подобряване и разширяване на достъпа, обслужването и качеството на столовото хранене за учащите се, субсидирано от държавния бюджет;
14. Ограничаване и/или забрана на дейността на обекти в и около университетските сгради и студентските общежития, влизащи в конфликт с правата, целите и интересите на единните академични кампуси; 15. Обществен контрол при ново строителство, извършване на ремонти, поддръжка и експлоатация на образователната инфраструктура и обществен контрол над провежданите търгове, конкурси и преки договаряния, свързани с тях; 16. Утвърждаване на модерни екологични, зелени принципи и норми при изграждане и управление на образователната инфраструктура; 17. Подпомагане интеграцията на учащите се, в неравностойно положение; 18. Изграждане и поддържане на контакти със сродни организации в България и в чужбина. Предмет на основна дейност и средства за постигане на целите Чл. 7. За постигане на своите цели Сдружението осъществява следната основна дейност и използва следните средства: (1) Грижи се опазване на демократичните ценности, правовата държава, равните възможности пред всички български, граждани, за налагане на добри управленски практики, борба с корупцията, прозрачно и справедливо разпореждане с държавна и общинска собственост и обществени фондове и стопанисването и изразходването им в интерес на обществото, като: 1. Предприема действия за защита правата и интересите на обществото при тяхното нарушаване; 2. Предлага и подпомага изготвянето на програми и проекти за добро управление и разпореждане с държавна и общинска собственост и обществени фондове и стопанисването и изразходването им, включително и тези по европейски и международни програми и фондове; 3. Проучва и предлага актуализация на законовите и на нормативните документи, даващи възможност за накърняване на обществения интерес и съдейства за налагане на добри международни практики; 4. Изготвя становища, доклади, изследвания, анкетни проучвания и други аналитични документи относно спазването или нарушаването на обществените интереси; 5. Изисква, получава, анализира и разгласява обществена информация относно спазването или нарушаването на обществените интереси; 6. Участва като независим наблюдател при провеждането на всякакви избори, наблюдава назначения и уволнения в публичния сектор, като изготвя становище относно законосъобразността и прозрачността на проведените избори или действия; 7. Изготвя проекти и предложения за законодателни и нормативни промени, които са в обществен интерес и участва със свои представители в комисии; 8. Съдейства за осъществяването на граждански диалог и гражданско участие в изработването на всякакви публични политики. (2) Защитава живота, правата и интересите на студентите и младите хора, пред обществени и правителствени организации и други като: 1. Представлява интересите на студентите и младите хора пред висшите училища, други научни и учебни организации, държавни институции и международни организации; 2. Организира или съдейства за организирането на конференции, семинари, курсове и други форми за представяне и управление на образователната инфраструктура в Р. България; 3. Използва всички законни средства за комуникация и информиране на обществеността, държавните и европейски органи относно резултатите от дейността на Сдружението; 4. Създава местни и регионални звена, консултативни и координационни групи за подпомагане на дейността на членовете си и защитата правата и интересите на студентите и младите хора; 5. Съдейства за повишаване на информираността и комуникацията на студентите и младите хора и цялото общество; 6. Изготвя проекти и предложения за законодателни промени, които са в интерес на студентите и младите хора в Р България участва със свои представители в комисии; 7. Съдейства за осъществяването на диалог със младите и гражданско участие на студентите и младите български граждани в изработването на всякакви публични политики. 8. Организира публични събития за изразяване на гражданска позиция и поставяне под обществено внимание и дебат на важни въпроси за младите, студентите и цялото общество. (3) Развива национално и международно сътрудничество, свързано с целите и задачите на Сдружението като: 1. Създава взаимоотношения с държавни и местни органи за управление, имащи отношение към мисията и целите на Сдружението; 2. Участва в изготвянето и обсъждането на Стратегия за развитието на образованието в Р България и Стратегия за справяне с демографската криза в Р България; 3. Установява взаимоотношения със сродни организации в страната и чужбина; 4. Участва или съдейства на членовете си да участват в международни прояви; 5. Издава или публикува информационни материали за популяризиране на дейността на Сдружението и на неговите членове в страната и чужбина; 6. Членува в или поддържа контакти с национални и международни организации, имащи отношение към мисията и целите на Сдружението. Предмет на допълнителната стопанска дейност Чл. 8. (1) Сдружението може да осъществява допълнителна стопанска дейност, която е пряко свързана с основната му дейност. (2) Стопанската дейност на Сдружението има за предмет извършването на посредническа, проучвателна, консултантска, образователна, информационна, рекламна, изложбена, маркетингова дейност, организиране на семинари и конференции, както и всяка друга допълнителна стопанска дейност, която не е в противоречие на националното и европейското законодателства. (3) Приходите, реализирани от допълнителната стопанска дейност се използват единствено за постигане на целите на Сдружението, без възможност за разпределяне на печалба.
Глава трета
ЧЛЕНУВАНЕ В СДРУЖЕНИЕТО, ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ
Придобиване на членство Чл. 9. (1) Членството в Сдружението е доброволно.
(2) Членовете на Сдружението биват: редовни, асоциирани и почетни. (3) За редовен член на Сдружението може да бъде приет:
1. Всеки редовен студент който споделя мисията и целите на сдружението и средствата за тяхното постигане и изпълнява неговия устав. 2. Всеки млад български гражданин, млад преподавател или млад учен, споделящ мисията и целите на Сдружението. (4) Асоцииран член може да бъде всяко лице, имащо трайни интереси в областта на образованието, гражданското общество, развитието на младите хора, което приема мисията и целите на Сдружението и съдейства за тяхното реализиране. (5) За почетни членове на Сдружението могат да бъдат приемани дългогодишни изтъкнати деятели с принос в дейностите съвпадащи с мисията на Сдружението. (6) Асоциираните членове на Сдружението имат всички права на редовни членове, с изключение правото на глас и правото на избор в органите на Сдружението. (7) Почетните членове на Сдружението имат всички права на редовни членове, включително правото на глас и правото на избор в органите на Сдружението. Чл. 10. (1) Приемането на членове се извършва с решение на Управителния съвет на Сдружението с обикновено мнозинство. (2) Желанието за приемане се заявява с писмено заявление до Председателя на Сдружението, към което се прилагат, декларация по Чл. 1 ал. 7, а за студентите и копие от официален документ, удостоверяващ, че лицето е редовен действащ студент. (3) Председателят на Сдружението внася постъпилите молби за разглеждане пред Управителния съвет на първото възможно заседание. Членски права и задължения Чл. 11. Членовете на Сдружението имат право: 1. Да избират и да бъдат избирани в ръководните органи на Сдружението и на неговите структури в страната; 2. Да участват в Общото събрание и в провеждането на мероприятията на Сдружението; 3. Да бъдат информирани за дейността на Сдружението; 4. Да се ползват от имуществото и материалната база на Сдружението, както и от резултатите от дейността му; 5. Да правят предложения за развитие на дейността на Сдружението; 6. Да поставят за решаване въпроси от общ интерес; 7. Да поставят на обсъждане и търсят защита по проблеми, свързани с осъществяването на дейността на Сдружението; 8. Да напуснат доброволно Сдружението. Чл. 12. Всеки редовен член е длъжен: 1. Да спазва Устава на Сдружението и да работи за постигане на неговите цели; 2. Да участва в дейността на Сдружението и да изпълнява решенията на Общото събрание и Управителния съвет; 3. Да заплати при встъпването си в Сдружението встъпителен членски внос, определен по решение на Общото събрание; 4. Да заплаща годишния членски внос, определен по решение на Общото събрание; 5. Да не използва членството си в Сдружението за цели, противоречащи на неговия Устав; 6. Да работи за издигане на обществения авторитет и добра репутация на Сдружението; 7. Да не представя свои решения и възгледи от името на организацията, без това да е съгласувано с колективните органи на управление; 8. Да не предоставя резултатите от колективната дейност на Сдружението на други организации, ако не е упълномощен от Управителния съвет. Чл. 13. Членските права и задължения са непрехвърлими и не преминават върху други лица в случай на смърт или прекратяване на членството. Прекратяване на членство Чл. 14. Членството в Сдружението се прекратява на едно от следните основания:
1. С едностранно волеизявление до Сдружението – писмено, заявено пред Управителния съвет на СМС; 2. Смърт или поставяне под пълно запрещение; 3. Изключване; 4. При отпадане. Чл. 15. (1) Член на Сдружението се изключва с мотивирано решение на Управителния съвет в следните случаи: 1. При системно или грубо нарушаване на Устава на Сдружението; 2. При системно нарушаване на правилата за осъществяване на дейността на Сдружението; 3. При неплащане на членски внос в определените от Общото събрание срокове, освен при наличие на особени причини след решение на Общото събрание; 4. Когато даден член с действията си уронва престижа и целите на Сдружението. (2) Решението на Управителния съвет за изключване може да бъде на обжалвано пред Общото събрание на Сдружението. (3) Отпадането на членство е налице и при неучастие в дейността на Сдружението за повече от една година. Отпадането се констатира от Управителния съвет по документи и се извършва с надлежно решение, с което се прекратява членството.
Глава четвърта
УСТРОЙСТВО И ОРГАНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ
Органи за управление Чл. 16. Органи на Сдружението са: 1. Общо събрание; 2. Управителен съвет; 3. Председател на Сдружението и заместник председател; Общо събрание Чл. 17. (1) Общото събрание е върховен орган на Сдружението, в който участват всички негови членове. Членовете на Сдружението участват в Общото събрание лично или чрез упълномощен представител без право на глас. (2) Едно лице може да представлява не повече от трима членове на Общото събрание, въз основа на пълномощно. Преупълномощаване не се допуска. (3) На своето първо заседание Общото събрание избира Председател на Общото събрание, който е и Председател на Сдружението, който ръководи неговата дейност и заседанията му. Права и компетентност на Общото събрание Чл. 18. (1) Общото събрание: 1. Изменя и допълва Устава на Сдружението с квалифицирано мнозинство; 2. Избира Председател на сдружението с квалифицирано и членовете на Управителния съвет с обикновено мнозинство; 3. Разглежда жалби срещу решения на Управителния съвет за прекратяване на членство; 4. Приема отчета за дейността на Управителния съвет; 5. Отменя решения на Управителния съвет, когато противоречат на закона с обикновено мнозинство. (2) Решенията на Общото събрание подлежат на съдебен контрол относно тяхната законосъобразност и съответствие с Устава; (3) Решенията на Общото събрание за задължителни за другите органи на сдружението, освен ако не са в противоречие със законите и този Устав. (4) Председателят на Общото събрание предлага лице, което изготвя протокола за провеждането на събранието. Протоколът се подписва от председателстващия Общото събрание и от лицето, водило протокола. Провеждане и свикване на Общо събрание Чл. 19. (1) Редовно Общото събрание се провежда най-малко един път годишно. (2) Общото събрание се свиква от Управителния съвет по негова инициатива или по искане на една трета от редовните членове на Общото събрание на Сдружението. (3) Общото събрание може да бъде свикано по всяко време от Председателя на Сдружението или от Управителния съвет - извънредно Общо събрание. (4) Свикването се извършва чрез писмена покана отправена най-малко 10 дни преди датата, на която се свиква събранието, която съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за провеждане на заседанието и по чия инициатива то се свиква. Кворум
Чл. 20. (1) Общото събрание е легитимно, ако присъстват повече от половината от всички членове. При липса на кворум събранието се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и може да се проведе, колкото и членове да се явят, като за мнозинство се приемат половината от присъстващите гласове плюс един. Гласуване
Чл. 21. (1) Всеки член на общото събрание има право на един глас.
(2) Член на общото събрание няма право на глас при решаването на въпроси, отнасящи се до: 1. Него, неговия съпруг(а) или роднини по права линия - без ограничения, по съребрена линия - до четвърта степен, или по сватовство - до втора степен включително; 2. Юридически лица, в които той е управител или може да наложи или възпрепятства вземането на решения.
(3) Едно лице може да представлява не повече от трима членове на Общото събрание въз основа на писмено пълномощно, освен ако друга норма на представителство или събрание на пълномощниците не са предвидени в устава. Преупълномощаване не се допуска.
Председател
Чл.22. (1) Председателят е представляващият Сдружението.
(2) Ръководи и председателства събранията на Общото събрание и на Управителния съвет .
(3) Подписва документи от името на Сдружението.
Управителен съвет Чл. 22. (1) Управителен съвет е управителен орган на Сдружението. (2) Членовете на Управителния съвет се избират от Общото събрание за срок от 5 (пет) години. (3) Управителният съвет се състои от минимум 3 (трима) максимум 9 (девет) членове, които са членове на Сдружението. (4) При избран вече Управителен съвет в състав по-малък от 9 (девет) членове и решение на Общото събрание на Сдружението за увеличаване броя на членовете на Управителния съвет, то мандатът на новоизбраните членове ще продължава до изтичането на мандата на избраните вече членове на Управителния съвет. Правомощия на Управителния съвет: Чл. 23. Управителният съвет: 1. Представлява Сдружението и определя обема на представителната власт на отделни негови членове; 2. Осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание; 3. Разпорежда се с имуществото на Сдружението при спазване изискванията на Устава; 4. Подготвя и внася в Общото събрание отчет за дейността на Сдружението; 5. Определя реда и организира извършването на дейността на Сдружението, включително и тази в обществена полза и носи отговорност за това; 6. Осигурява стопанисването и опазването на имуществото на Сдружението; 7. Приема организационно-управленската структура, и други вътрешни правила на
Сдружението; 8. Определя адреса на Сдружението; 9. Приема и изключва членове на Сдружението; 10. Взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно Устава не спадат в правомощията на друг орган. Протоколите от решенията взети от Управителния Съвет се съхраняват от председателя на Сдружението. Кворум и мнозинство Чл. 24. (1) Заседанията на Управителния съвет се свикват и ръководят от Председателя на Сдружението. Председателят е длъжен да свика заседание на Управителния съвет при писмено искане на две трети от членовете му. Ако председателят не свика заседание на управителния съвет в двуседмичен срок, то може да се свика от всеки един от заинтересуваните членове на Управителния съвет. При отсъствие на председателя заседанието се ръководи от определен от Управителния съвет заместник председател. (2) Управителният съвет може да взема решение, ако на заседанието му присъстват поне 2/3 или повече от неговите членове. (3) Присъстващо е и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието. (4) Решенията се вземат с обикновено мнозинство (над половината) от присъстващите, а решенията за ликвидация на Сдружението и чл. 23, т. 3 и 5 - с мнозинство от ¾ от всички членове. (5) Управителният съвет може да вземе решение и без да бъде провеждано заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения за това от всички членове на управителния съвет. Ръководство на Сдружението Чл. 25. (1) Ръководството на Сдружението се състои от: Председател на Сдружението, който е и Председател на Общото събрание и един Заместник Председател. (2) Общото събрание избира от състава на Управителния съвет, Председател на Общото събрание на Сдружението, който е и Председател на Управителния съвет и Председател на Сдружението, и един Заместник Председател на Управителния съвет, който замества Председателя; (3) Председателят на Управителния съвет: 1. Организира изпълнението на решенията на Управителния съвет; 2. Организира дейността на Сдружението, осъществява оперативното му ръководство, осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество; 3. Представлява Сдружението пред трети лица в страната и чужбина; 4. Докладва на Управителния съвет за съществени обстоятелства, касаещи дейността на Сдружението. 5. При временна невъзможност да изпълнява функциите си определя, за какъв период ще го замества Заместник Председателя, и с какви правомощия. (4) Дейността на Председателя на Общото събрание е дефинирана в чл. 17(3) от Устава.
Глава пета
ИМУЩЕСТВО И ОТЧЕТНОСТ
Имущество и средства Чл. 26. (1) Имуществото на Сдружението се състои от право на собственост и други вещни права върху движимо и недвижимо имущество, права върху парични средства, ценни книжа и други финансови активи, както и права върху обекти на интелектуалната собственост и авторското право; (2) Паричните средства на Сдружението се съхраняват в банкови сметки; (3) Имуществото се управлява от Управителния съвет, който решава и начините на разпореждане с него. Чл. 27. Набирането на средства за издръжка на Сдружението се осъществява чрез: а) встъпителен и годишен членски внос в размери, предложени от Управителния съвет и одобрени от Общото събрание; б) финансиране и икономически облекчения от Държавата по смисъла на чл. 4 от ЗЮЛНЦ; в) доброволни вноски, субсидии и дарения; г) участие в проекти; д) приходи от допълнителна стопанска дейност; е) други източници, допустими от действащото законодателство. Чл. 28. За осъществяване на дейността си Сдружението може да образува и участва в дружества по законоустановения ред, като решение за това се взима от Управителния съвет на Сдружението. Чл. 29. Разходите на Сдружението се извършват съобразно годишен бюджет, изготвен от Управителния съвет и приет от Общото събрание. Чл. 30. По решение на Управителния съвет могат да се образуват целеви фондове, като техните източници и начини на използване се определят с решението за образуването им. Книги на Сдружението Чл. 31. Сдружението води следните книги, които се съхраняват от Председателя на Сдружението: (1) Книги за членския състав, в които се вписват основни данни за членовете на Сдружението. (2) Протоколна книга за събранията решенията на Общото събрание. (3) Протоколна книга за събранията и решенията на Управителния съвет. (4) Книга за приходите и разходите. Отчетност Чл. 32. Сдружението води отчетност и предоставя информация за дейността си пред централния регистър по смисъла на чл. 46 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел.
Глава шеста
ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ
Основания за прекратяване Чл. 33. Сдружението като юридическо лице се прекратява: 1. По предложение на Управителния съвет и след решение на Общото събрание с квалифицирано мнозинство; 2. При обявяването на Сдружението в несъстоятелност; 3. В определените от ЗЮЛНЦ случаи. Ликвидация Чл. 34. (1) При прекратяване на Сдружението като юридическо лице се извършва ликвидация, освен в случаите на преобразуване; (2) Ликвидацията се извършва от Управителния съвет. Той извършва предвидените от законодателството действия по ликвидация на юридическото лице.
Ċ
Съюз на Младите и Студентите,
14.04.2012 г., 3:43 ч.