Против лобистките и неморални параграфи в поправки на ЗВО

публикувано 22.11.2012 г., 12:06 ч. от Съюз на Младите и Студентите   [ актуализирано 23.11.2012 г., 2:14 ч. ]

До Народното събрание на Р България

До Президента на Р България

До Министерски съвет на Р България

До Съвет на ректорите на висшите училища в Р България

До българското Общество

СТАНОВИЩЕ

От Съюз на младите и студентите – СМС регистрирано под Ф.д 643/2011 г на СГС, Булстат 176252752, адрес на управление гр. София, п.к 1784,  жк. Младост 1, бл. 31, вх. 8, ап. 1, чрез председателя си Румен Захариев.

Уважаеми Г-да,

Алармираме Ви за подготвените за гласуване в Народното събрание на няколко лобистки и неморални поправки в Закона за изменение и допълнение на ЗВО, а именно следните гласувани от парламентарната комисия по образование на второ четене текстове:

Параграф 6.(1) Разпоредбите на параграф 4 к, ал 1 от допълнителните разпоредби не се прилага за съществуващите заведения за хранене и развлечение с работно време след 23:00 ч., помещаващи се в имоти частна собственост, както и за имоти частна собственост с издадени разрешения за строеж до 20 септември 2012 г.”

 С въпросния параграф се създава неморален, лобистки прецедент, покровителстващ съществуващите до момента частни заведения и осигуряващ им дори бъдещ олигополен просперитет и развитие, чрез ограничаването на дейността на останалите. Създава се груб и неморален прецедент на неравнопоставеност на публичната държавна собственост и частната такава, като по-никакъв начин не се гарантира успокояването на обстановката в Студентските градчета в Р България, а се бетонират предпоставките за продажба на алкохол, наднормен шум в и до самите общежития, както и за бъдещи криминални инциденти в и около частни развлекателни обекти.

Предлагаме да се запази първоначалният вариант за промяна на закона гласящ:

„Параграф 6.(1) Заведения за хранене и развлечение подлежащи на категоризация по Закона за туризма с работно време след 23:00 ч., не могат да се помещават или да отстоят на по-малко от 100 метра от студентски общежития”

Смятаме че този текст гарантира равенството пред закона и върховенството на закона, еднаквото му прилагане за всички български граждани, гарантира дългосрочния просперитет на висшето образование в Р България и максимална защита на обществения интерес.

Предлагаме и горният текст да се допълни с уточнението  „всяка една най-близка точка на” и да придобие следният завършен вид:

„Параграф 6.(1) Заведения за хранене и развлечение подлежащи на категоризация по Закона за туризма с работно време след 23:00 ч., не могат да се помещават или да отстоят на по-малко от 100 метра от всяка една най-близка точка на студентски общежития”

Предложеният от комисията нов параграф 9а също е неморален и лобистки, защото толерира по-продължителното съществуване на казина и игрални зали дори от развлекателни заведения с работно време след 23:00 ч.

„Параграф 9.а Игрални зали и казина, намиращи се на отстояние по-малко от 100 метра от студентско общежитие съгласно чл. 44, ал. 2 от Закона за хазарта към деня на влизането в сила на този закон, следва да прекратят дейността си след изтичане на лиценза издаден от Държавната комисия по хазарта, но не по-късно от 5 години.”

 Предлагаме той да бъде изменен в следният вид:

„Параграф 9.а Игрални зали и казина, намиращи се на отстояние по-малко от 100 метра от студентско общежитие съгласно чл. 44, ал. 2 от Закона за хазарта към деня на влизането в сила на този закон, следва да прекратят дейността си след изтичане на лиценза издаден от Държавната комисия по хазарта, но не по-късно от 8 месеца.”

В останалата си част подкрепяме предложените текстове за промени в Закона за висшето образование и смятаме че, само ако отпаднат посочените по-горе неморални, лобистки текстове, законът ще бъде предпоставка за развитието на качествено висше образование и пазител на здравето, морала и сигурността на българските студенти.

 21.11.2012 г.

ą
Съюз на Младите и Студентите,
22.11.2012 г., 12:06 ч.
ą
Съюз на Младите и Студентите,
22.11.2012 г., 12:06 ч.
Comments